بانک صادرات (سپهر)

شماره حساب : 0103091114002

شماره کارت :6037691506495878

بنام مهدی معدنی
.........................................................................................
بانک ملت

شماره حساب : 3265189400

شماره کارت :6104337035537859

بنام مهدی معدنی